Akcyza

oleje smarowe zwolnione z akcyzy

ZAKUP OLEJÓW SMAROWYCH W PROCEDURZE ZWOLNIENIA Z PODATKU AKCYZOWEGO

Informujemy Państwa iż, firma ADNF Dariusz Lemke z siedzibą w Tczewie, ul. Stanisławskiego 25, decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Gdańsku, uzyskała z dniem 23 lutego 2016 r zezwolenie na prowadzenie działalności jako Podmiot Pośredniczący.
Nr akcyzowy podmiotu pośredniczącego – PL 32200006509.

Dzięki temu możemy sprzedawać naszym klientom oleje smarowe serii Work bez naliczania podatku akcyzowego.
Warunkiem zakupu wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego przez podmiot zużywający te wyroby na potrzeby własne jest:

  1. Rejestracja podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe na potrzeby własne, złożone na druku AKC-R. do właściwego naczelnika urzędu celnego. (załącznik Nr 1)
  2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych. Szczegóły ewidencji określa DZ.U.32 poz. 251. (przykładowy wzór ewidencji, załącznik Nr 2).
  3. Złożenie zamówienia do firmy ADNF. przesłane faksem na numer +48 58 532 11 33 lub e-mailem magazyn@adnf.pl. (wzór zamówienia załącznik Nr 3).
  4. Potwierdzenie odbioru zamówionych produktów na „Dokumencie dostawy” dołączonym do wysyłki. Dokument należy odesłać w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki wpisując w pkt. 8 datę odbioru,  w pkt. 10 podpis osoby reprezentującej podmiot odbierający, oraz pieczęć firmową. (wzór dokumentu dostawy załącznik Nr 4).

Do pobrania


OLEJE SMAROWE ZWOLNIONE Z AKCYZY - SZCZEGÓŁY

Na podstawie ustawy o podatku akcyzowym, oleje smarowe o kodach CN 27101971 do 27101999 są to wyroby akcyzowe, należące do grupy wyrobów energetycznych. Oleje te, zasadniczo, podlegają opodatkowaniu stawką akcyzy w wysokości 1.180,00 PLN/1000 litrów (z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 27101985 – oleje białe, parafina ciekła oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 27101999). Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku akcyzowym.
Jednakże, w rozporządzeniu Ministra Finansów w treści § 10 pkt. 2, w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, określono przypadki w których oleje smarowe podlegające akcyzie mogą zostać zwolnione z podatku akcyzowego, pod warunkiem że oleje te nie zostaną wykorzystane jako:
Oleje smarowe oznaczone kodem CN 27101971 do 83 i 27101987 do 99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy.
Oznacza to że: zwolnieniu o którym mowa powyżej, olejów smarowych o kodach CN 27101971-83 i 27101987-99 uzależnione jest do jakich celów oleje zostaną wykorzystane, czyli jakie będzie ich przeznaczenie, a więc:
– nie są przeznaczone na cele napędowe lub opałowe;
– nie są przeznaczone do wykorzystania jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;
– nie są przeznaczone do wykorzystania jako oleje smarowe do silników;
– nie są przeznaczone do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Zakup wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może nastąpić po spełnieniu dodatkowych wymogów formalnych nałożonych na dostawcę tych wyrobów, jak i odbiorcę. Oleje smarowe będące przedmiotem zwolnienia muszą zostać objęte zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez dostawcę tych wyrobów.
Zwolnienie od akcyzy w/w wyrobów może nastąpić w przypadku dostarczenia tych wyrobów:
– ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub;
– ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub;
– od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego.

Realizacja dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – podmiot zużywający

1) Rejestracja podmiotu.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, zobowiązany jest złożyć właściwemu naczelnikowi Urzędu Celnego „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego”. Naczelnik, nie później niż w ciągu 7 dni pisemnie potwierdza rejestrację podmiotu na dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego”. Kopię potwierdzenia należy przesłać faksem na numer 58 532 11 33 lub e-mailem na adres magazyn@adnf.pl lub listownie na adres firmy ADNF przed złożeniem pierwszego zamówienia na wyroby zwolnione z akcyzy.
Potwierdzenie wystarczy przesłać tylko raz. ADNF będzie archiwizowało otrzymane potwierdzenia.

2) Złożenie zamówienia.

Zamówienie na wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, musi być złożone w formie pisemnej na formularzu zamówienia według wzoru. Nie jest wymagane, jak miało to miejsce dotychczas, oświadczenie o sposobie zużycia, nie ma także konieczności przesyłania zamówienia w oryginale. Na zamówieniu należy zamieścić informację o przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia wyrobu z akcyzy.

Przykład:
HydroWork 46 / beczka 205 L / 4 szt. = 820 litrów – olej hydrauliczny – przeznaczony do zalania prasy hydraulicznej.
Zamówienie musi być podpisane w czytelny sposób lub opatrzone imienną pieczęcią, oraz pieczęcią firmową.

3) Czas realizacji dostawy.

Termin realizacji dostawy będzie każdorazowo potwierdzany z osobą podpisaną na zamówieniu w dniu złożenia zamówienia.

4) Ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych wyrobów.
Ewidencja powinna zawierać:
– dane dotyczące wyrobów zwolnionych: opis produktu, jego kod CN, liczbę i rodzaj opakowania, podstawę prawną dokonanego zwolnienia od akcyzy;
– datę odbioru wyrobów zwolnionych;
– adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych;
– datę oraz numer identyfikujący Dokument Dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy;
– aktualną ilość ( w litrach) wyrobów zwolnionych z akcyzy dostarczonych ze składu podatkowego Snergy Oil, lub przez podmiot pośredniczący;
– datę zużycia wyrobów zwolnionych;
– łączną ilość wyrobów zużytych według kodów CN obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego.

Dane niezbędne do prowadzenia ewidencji będą się znajdować na „Dokumencie Dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy”, który odbiorca będzie otrzymywał wraz z towarem. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika Urzędu Celnego o formie jej prowadzenia. Karty ewidencji prowadzonej w formie papierowej podlegają zszyciu oraz muszą zostać opatrzone plombą właściwego naczelnika Urzędu Celnego przed rozpoczęciem wypełniania.

5) Potwierdzenie fizycznego odbioru wyrobów.

Do każdej dostawy wyrobów zwolnionych od akcyzy, obok dokumentów handlowych, dołączany będzie „Dokument Dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy”. Dokument Dostawy dołączony będzie w dwóch egzemplarzach, jeden przeznaczony jest dla Państwa, celem dołączenia do ewidencji. Drugi, po potwierdzeniu fizycznego odbioru towaru, powinien być niezwłocznie wysłany do biura ADNF listem poleconym w oryginale. Dokument powinien być opatrzony, datą odbioru, pieczęcią firmową oraz podpisany w sposób czytelny przez osobę reprezentującą podmiot.
W przypadku podpisu nieczytelnego konieczne jest użycie pieczęci imiennej.
Posiadanie przez ADNF oryginału dokumentu dostawy jest podstawą do zwolnienia zajętej kwoty z zabezpieczenia akcyzowego oraz zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy i powoduje wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu:

Dariusz Lemke
ADNF